Giới Thiệu

Giới Thiệu

Cơ sở pháp lý cho hoạt động

Trung tâm Phòng chống Thương tích và Sức khỏe Cộng đồng (CCHIP) là một tổ chức khoa học và công nghệ phi lợi nhuận. CCHIP được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đăng ký hoạt động (giấy đăng ký số 120/DK-KH&CN) để cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực chuyên môn sau (i) Sức khỏe môi trường, (ii) Dịch tễ học, (iii) Sức khỏe nghề nghiệp và (iv) Y tế công cộng. CCHIP là pháp nhân có con dấu pháp luật riêng, có tài khoản độc lập, có tài khoản ngân hàng Việt Nam và nước ngoài (tại Vietcombank).

Lĩnh vực chuyên môn

CCHIP là tổ chức phi chính phủ địa phương của Việt Nam với 17 năm kinh nghiệm hoạt động (2004-2022). CCHIP đã thực hiện thành công hơn 60 hoạt động, dự án và nhiệm vụ nghiên cứu liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn khác nhau trong ngành y tế, bao gồm sức khỏe môi trường (nước, vệ sinh và vệ sinh; quản lý chất thải trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe; biến đổi khí hậu và sức khỏe con người; và môi trường. nguy hiểm); an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, bao gồm tăng cường và bảo vệ sức khỏe người lao động; phòng chống thương tích và sơ cứu cộng đồng; y tế dự phòng (các bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm, HIV/AIDS, y tế học đường); và phát triển và quản lý hệ thống y tế.

=====

Legal basis for operation

The Center for Community Health and Injury Prevention (CCHIP) is a non-profit technology and science organization. CCHIP is registered to operate by the Hanoi Department of Science and Technology (registration certificate No. 120/DK-KH&CN) to provide services in the following expertise areas (i) Environmental Health, (ii) Epidemiology, (iii) Occupational Health, and (iv) Public Health. CCHIP is a legal entity with its own legal stamp, independent accounts, and Vietnamese and Foreign bank accounts (at the Vietcombank).

Areas of expertise

CCHIP is a Vietnamese local NGO with 17 years of operating experience (2004-2022). CCHIP has successfully implemented more than 60 activities, projects and research assignments related to different areas of expertise in the health sector, including environmental health (water, sanitation, and hygiene; waste management in health care facilities; climate change and human health; and environmental hazards); occupational safety and health, including worker’s health promotion and protection; injury prevention and community first aid; preventive medicine (communicable & non-communicable diseases, HIV/AIDS, school health); and health system development and management.

Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng và
Phòng chống chấn thương