Các hoạt động / What we do

CCHIP đã và đang thực hiện nhiều hoạt động liên quan tới y tế công cộng, cụ thể: 

  • NGHIÊN CỨU – XUẤT BẢN / Research – publication
  • THEO DÕI – ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH / DỰ ÁN / Project M&E
  • TƯ VẤN HOẠT ĐỘNG – DỊCH VỤ /  Consultation on health activities and services
  • ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC / Capacity building
  • TRUYỀN THÔNG – VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH / Communication – Policy avocacy
  • CAN THIỆP / Implementation
  • QUAN HỆ & GIAO LƯU ĐỐI TÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC / Partnership and Exchange